59S UV-C Sterilizační box S2, přináší dokonalou dezinfekci předmětů denní potřeby. Ideální pro každodenní použití doma, v kanceláři a na cestách. Účinna a rychlá dezinfekce pomocí UV záření do do 3 minut! Během 180 sekund zařízení zničí 99,9 % všech bakterií a virů UV-C dezinfekce pro mobilní telefony, roušky, klíče, brýle, kosmetické potřeby.

 

 • Dokonalé zařízení pro dezinfekci předmětů denní potřeby jako jsou mobilní telefony, klíče, brýle či ochranné prostředky.
 • Díky technologii UV LED a ultrafialovému světlu 260nm-280nm, je dosaženo rychlé, pohodlné a účinné dezinfekce.
 • Bylo prokázáno, že UV-C ničí až 99,9% choroboplodných zárodků.
 • UV-C světlo poškozuje DNA a RNA choroboplodných zárodků, což eliminuje jejich schopnost reprodukce a zvyšuje účinnost zabíjení a odstraňování zápachu.

UV-C LED Desinfekční box 59S - S2

1 499,00 KčCena
 • 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

  převzetí.

  7.5. V případě, že kupující zjistí, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného

  odkladu písemně a poté i telefonicky oznámit prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo

  na elektronickou adresu info@r4future.com a na tel.č. 602682313. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamovat zboží) v době 12 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

  7.5.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

  7.5.2. Uplatňuje-li kupující práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující nebude poskytovat prodávajícímu součinnost, tj. dodání všech podkladů pro posouzení reklamace, neběží prodávajícímu lhůta pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovena zákonem.

  7.5.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu skladu dodavatele, 28.října 59/42, 460 07 Liberec. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

  7.5.4. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu do 30 dnů nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána.

  7.5.5. Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.

  7.5.6. Doplnit - Reklamační formulář.

 • 6.1. Přeprava objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím smluvních dopravců. Den, kdy bude zboží doručeno na adresu kupujícího sdělí prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu, popř. telefon uvedený v objednávce neprodleně poté, co bude objednávka vyřízena. Přepravce prodávajícího bude mít k dispozici telefonní číslo kupujícího pro případ nezastižení na dané adrese.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3. V ceně zboží ani v ceně dopravy není zahrnut výnos zboží a montáž zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.4. Doprava je zdarma u objednávky nad 5.000,- Kč. Tím není dotčen čl. 6.3. těchto obchodních podmínek.

  6.5. Při převzetí zboží od přepravce přepravní společnosti prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, popřípadě samotné zboží (a za tímto účelem jej také rozbalit) a to před výnosem zboží v případě, že výnos kupující zajišťuje sám. Při zajištění výnosu prodávajícím je možno kontrolu provést po vynesení. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen tyto neprodleně oznámit tomuto přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O tomto musí kupující prodávajícího neprodleně informovat.

  6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.